Athens International Airport - Συγχρηματοδοτούμενα Προγραμματα από ΕΕ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΕ

ΕξΕλιξη του ΔΑΑ σε κΟμβο υψηλΗς απΟδοσης εντΟς του ΕυρωπαϊκοΥ Δικτύου ΔιαχεΙρισης της ΕναΕριας ΚυκλοφορΙας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συμφωνία και τη συγχρηματοδότηση με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) του έργου για την «Εξέλιξη του ΔΑΑ σε κόμβο υψηλής απόδοσης εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας». Είναι η πρώτη φορά που ελληνικός αερολιμένας επιλέγεται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη – Τομέας Μεταφορών» (Δράση 2017-EL-TM-0158-W, Connecting Europe Facility – Transport Sector), που αφορά την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» (Single European Sky – SESAR).

Σκοπός της Συμφωνίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή από τον ΔΑΑ νέων προηγμένων μεθόδων επιχειρησιακής λειτουργίας, διαχείρισης αερολιμενικών πόρων και ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση του αεροπορικού έργου και τη βελτιστοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας στο έδαφος και στον αέρα. Επιχειρησιακές πληροφορίες από όλα τα συνεργαζόμενα μέρη θα ενσωματώνονται και θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε πραγματικό χρόνο αλλά και απολογιστικά, ενώ παράλληλα θα εφαρμοστούν νέες λειτουργίες αξιοποιώντας και τις τελευταίες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές των πλέον εξελιγμένων διεθνών αεροδρομίων, αντιμετωπίζοντας έτσι και τις διαρκώς αυξανόμενες λειτουργικές και ποιοτικές απαιτήσεις του ΔΑΑ.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω έξι αλληλένδετων έργων, σε διάστημα πέντε ετών (2019-2023). Στα εκτιμώμενα οφέλη για το επιβατικό κοινό, το ΔΑΑ, την αεροδρομιακή κοινότητα, την περιοχή των Μεσογείων αλλά και την ελληνική οικονομία συγκαταλέγονται η μείωση στην καθυστέρηση εξυπηρέτησης των πτήσεων, η εξοικονόμηση χρόνου τροχοδρόμησης των αεροσκαφών, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2), η αυξημένη επιχειρησιακή προβλεψιμότητα, καθώς και η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επιβατών. Επιπροσθέτως, η υλοποίηση αυτού του Προγράμματος θα συνεισφέρει στην αύξηση της συνολικής απόδοσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
«Συνδέοντας την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΑ

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό έργο Transforming Transport (ΤΤ) από τον Ιανουάριο του 2017 που αυτό επίσημα ξεκίνησε. Το έργο Transforming Transport θα παρουσιάσει με τρόπο ρεαλιστικό, μετρήσιμο και με δυνατότητα να αναπαραχθεί, τις μεταβολές που θα επιφέρει η ανάλυση μεγάλων σειρών Δεδομένων (Big Data) στην αγορά των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο ΔΑΑ έχει αναλάβει βασικό ρόλο στο πιλοτικό υποέργο «Αποδοτικές Αεροπορικές Μεταφορές», το οποίο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της Διαχείρισης Λειτουργιών. Η χρήση των τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλων σειρών δεδομένων (Big Data) θα επιτρέψει την αναγνώριση προτύπων συμπεριφοράς των επιβατών, την πρόβλεψη του χρόνου άφιξής τους στο αεροδρόμιο και τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουν μέσα από τον τερματικό σταθμό, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των απαιτούμενων αεροδρομικών πόρων και υποδομών σε κάθε χρονική περίοδο στις κρίσιμες περιοχές και μειώνοντας τις λειτουργικές δαπάνες.

Περισσότερες πληροφορίες @    http://www.transformingtransport.eu/

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό έργο ICARUS από τον Ιανουάριο του 2018. Το ICARUS στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου και μιας αρχιτεκτονικής που αξιοποιούν δεδομένα από διάφορες πηγές που είναι πρωταρχικά ή δευτερευόντως συνδεδεμένα με τον τομέα των αερομεταφορών. Η αξιοποίηση αυτή των δεδομένων έχει ως στόχο να βοηθήσει εταιρείες και οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις αερομεταφορές, ώστε να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων των πτήσεων, των αερολιμένων και των επιβατών και να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους.

  Εξελιγμένες Διαδικασίες Διαχείρισης Επιβατών
  και εξατομικευμένες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις
  εδάφους (ground facilities) θα υλοποιηθούν από τον ΔΑΑ.

  Περισσότερες πληροφορίες
 @ https://www.icarus2020.aero/


Ο ΔΑΑ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο CHARIOT (Horizon 2020) για την προώθηση της Εμπιστευτικότητας και της Ασφάλειας ενός Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018. Το CHARIOT θα συμβάλει στην προώθηση της τεχνολογίας αιχμής παρέχοντας μια μέθοδο σχεδιασμού και μια γνωσιακή υπολογιστική πλατφόρμα που θα υποστηρίζουν την ενιαία προσέγγιση στoΑπόρρητο και την Ασφάλεια των συστημάτων IoT. Η μέθοδος και η πλατφόρμα αυτές τοποθετούν τις συσκευές και τον εξοπλισμό στον πυρήνα της εμπιστοσύνης και συμβάλλουν με τη σειρά τους στην υψηλή ασφάλεια και την ακεραιότητα των συστημάτων IoT.

Ο ρόλος του ΔΑΑ είναι ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του Ζωντανου Εργαστηρίου 3 (LL3). Το LL3 στοχεύει στην αντιμετώπιση της ασφάλειας των υποδομών του Αερολιμένα Αθηνών, ενισχύοντας την προστασία των εγκαταστάσεών του από φυσικές ή ηλεκτρονικές απειλές. Για να επιτευχθεί αυτό, το CHARIOT θα ενισχύσει τις δυνατότητες των αερολιμένων για έγκαιρη ανίχνευση / πρόβλεψη επικίνδυνων καταστάσεων, παράλληλα με τη μείωση των εσφαλμένων συναγερμών που διαταράσσουν τις αερολιμενικές λειτουργίες.

Περισσότερες πληροφορίες @ www.chariotproject.eu

Ο ΔΑΑ προσχώρησε σε μια κοινοπραξία 22 εταίρων για το έργο STARGATE: SusTainable AiRports, the Green heArτης Ευρώπης, το οποίο ξεκίνησε την 1η  Νοεμβρίου 2021 και θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών. Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη  της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στην απαλλαγή της αεροπορικής δραστηριότητας από άνθρακα όπως και στη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεών της. Παράλληλα, ο ΔΑΑ θα έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τη φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα του, ιδίως τις προσπάθειές του για μηδενισμό του αποτυπώματος άνθρακα από τις δραστηριότητές του όπως αποτυπώνεται στη πρωτοβουλία του Route 2025, αλλά και να προσελκύσει και άλλα μέλη της κοινότητας του Αεροδρομίου προς την κατεύθυνση αυτή για τη δημιουργία μιας κλιματικά βιώσιμης  κατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες @ cordis.europa.eu