Athens International Airport - Συγχρηματοδοτούμενα Προγραμματα από ΕΕ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΕ

ΕξΕλιξη του ΔΑΑ σε κΟμβο υψηλΗς απΟδοσης εντΟς του ΕυρωπαϊκοΥ Δικτύου ΔιαχεΙρισης της ΕναΕριας ΚυκλοφορΙας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συμφωνία και τη συγχρηματοδότηση με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) του έργου για την «Εξέλιξη του ΔΑΑ σε κόμβο υψηλής απόδοσης εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας». Είναι η πρώτη φορά που ελληνικός αερολιμένας επιλέγεται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη – Τομέας Μεταφορών» (Δράση 2017-EL-TM-0158-W, Connecting Europe Facility – Transport Sector), που αφορά την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» (Single European Sky – SESAR).

Σκοπός της Συμφωνίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή από τον ΔΑΑ νέων προηγμένων μεθόδων επιχειρησιακής λειτουργίας, διαχείρισης αερολιμενικών πόρων και ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση του αεροπορικού έργου και τη βελτιστοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας στο έδαφος και στον αέρα. Επιχειρησιακές πληροφορίες από όλα τα συνεργαζόμενα μέρη θα ενσωματώνονται και θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε πραγματικό χρόνο αλλά και απολογιστικά, ενώ παράλληλα θα εφαρμοστούν νέες λειτουργίες αξιοποιώντας και τις τελευταίες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές των πλέον εξελιγμένων διεθνών αεροδρομίων, αντιμετωπίζοντας έτσι και τις διαρκώς αυξανόμενες λειτουργικές και ποιοτικές απαιτήσεις του ΔΑΑ.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω έξι αλληλένδετων έργων, σε διάστημα πέντε ετών (2019-2023). Στα εκτιμώμενα οφέλη για το επιβατικό κοινό, το ΔΑΑ, την αεροδρομιακή κοινότητα, την περιοχή των Μεσογείων αλλά και την ελληνική οικονομία συγκαταλέγονται η μείωση στην καθυστέρηση εξυπηρέτησης των πτήσεων, η εξοικονόμηση χρόνου τροχοδρόμησης των αεροσκαφών, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2), η αυξημένη επιχειρησιακή προβλεψιμότητα, καθώς και η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επιβατών. Επιπροσθέτως, η υλοποίηση αυτού του Προγράμματος θα συνεισφέρει στην αύξηση της συνολικής απόδοσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
«Συνδέοντας την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑiΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΑ

 

Τον Ιανουάριο του 2023 ο ΔΑΑ εντάχθηκε σε μια κοινοπραξία 23 εταίρων από 6 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο) σε ένα έργο με τίτλο TrialsNet (TRials Supported by Smart Networks Beyond 5G). Το όραμα του TrialsNet είναι να επιτρέψει την πραγματοποίηση επιτακτικών κοινωνικών αξιών μέσω της εφαρμογής εφαρμογών 5G και πέραν αυτού, οι οποίες θα είναι προπαιδευτικές για τη μετάβαση προς την επόμενη γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Με βάση αυτό, το TrialsNet θα αναπτύξει πλήρεις δοκιμές μεγάλης κλίμακας για να εφαρμόσει ένα ετερογενές και ολοκληρωμένο σύνολο καινοτόμων εφαρμογών 6G που βασίζονται σε διάφορες τεχνολογίες όπως Cobots, Metaverse, massive twinning, Internet of Senses και άλλες, καλύπτοντας τους τρεις σχετικούς τομείς των αστικών οικοσυστημάτων στην Ευρώπη που προσδιορίζονται ως i) Υποδομές, Μεταφορές,Προστασία και Ασφάλεια, ii) Ηλεκτρονική Υγεία και Έκτακτη Ανάγκη, και iii) Πολιτισμός, Τουρισμός και Ψυχαγωγία».

Ο ΔΑΑ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να αντιμετωπίσει την πρόκληση για την προστασία και τη διαφύλαξη της ζωής και της ασφάλειας των δεκάδων χιλιάδων επιβατών που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο καθημερινά, αλλά και για τη διασφάλιση της βελτιωμένης εμπειρίας τους. Για το σκοπό αυτό, τα αποτελέσματα του έργου TrialsNet θα παρέχουν:

  1. μια λύση για προληπτική διαχείριση υποδομών, δηλαδή εικονική αναπαράσταση των υποδομών σε πραγματικό χρόνο μέσω περιβαλλόντων ψηφιακών διδύμων, ζωντανή αμφίπλευρη επικοινωνία με τους εργαζόμενους και ειδοποιήσεις σε περίπτωση που προβλέπονται αστοχίες και παραβιάσεις ασφάλειας
  2. μια λύση για αυτόνομες και βέλτιστες λειτουργίες στο APRON μέσω ρομπότ, τεχνητής νοημοσύνης (VR) κ.λπ. και
  3. ρομπότ εξυπηρέτησης για βελτιωμένη εμπειρία επιβατών και εξατομικευμένες υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Περισσότερες πληροφορίες @ https://trialsnet.eu/

Το PISTIS είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διαμοίρασης/εμπορίας σειρών δεδομένων και την εμπορευματική χρήση αυτών, για ασφαλή, αξιόπιστη και ελεγχόμενη ανταλλαγή και χρήση εξειδικευμενων στοιχείων και ευφυΐας που βασίζεται σε δεδομένα. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2026.

Το πρόγραμμα επίδειξης «Κινητικότητα και αστικός σχεδιασμός» (Hub #1), του οποίου ηγείται ο ΔΑΑ, θα επικεντρωθεί στη διευκόλυνση της εμπορίας και της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ενδιαφερομένων διαφορετικών τομέων (αεροπορία, δημόσιες μεταφορές, δημόσια διοίκηση) που μπορούν να θεωρηθούν ως βασικοί παράγοντες μιας αλυσίδας αξίας που μπορεί να οικοδομηθεί γύρω από δεδομένα κινητικότητας και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Σε αυτό το πρόγραμμα επίδειξης, τέτοιοι φορείς συνεργάζονται ήδη, όχι όμως στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας της οποίας η εκμετάλλευση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για όλους και να δημιουργήσει νέες ροές εσόδων, τόσο εντός της αλυσίδας αξίας, όσο και με εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να αξιοποήσουν τις πληροφορίες.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επίδειξης περιλαμβάνει τους ΔΑΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), GOLDAIR (Πάροχος Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης), ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων γραμμών λεωφορείων και μετρό) και ΔΑΕΜ (Εταιρεία Πληροφορικής της Πόλης των Αθηνών), που ενεργούν ως καταναλωτές δεδομένων και /ή παρόχοι ανάλογα με την περίπτωση χρήσης. Θα αξιοποιηθούν επίσης δεδομένα που προέρχονται από την OAG (αγορά αεροπορικών δεδομένων), καθώς και δεδομένα καιρού από την UBIMET, οργανισμοί που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές παροχής δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες @ Homepage - PISTIS (pistis-project.eu)

O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) εντάχθηκε σε μία κοινοπραξία 20 οργανισμών από 9 διαφορετικές χώρες στο έργο με την ονομασία “ALBATROS”. Απώτερος στόχος της καινοτόμου ερευνητικής δράσης «Horizon”, που άρχισε το Νοέμβριο του 2022, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, όπου σε πραγματικό χρόνο όλοι οι εμπλεκόμενοι θα διαμοιράζονται πληροφορίες που σχετίζονται με την αεροπορική ασφάλεια για τη βελτίωση της βιωσιμότητας τόσο των επιβατών, του πληρώματος, των αεροσκαφών όσο και της υποδομής. Για το σκοπό αυτό η Κοινοπραξία λαμβάνει υπόψη της, νέους κινδύνους και τεχνολογίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές αεροπορικές δραστηριότητες.

Για 4 χρόνια, το έργο “ALBATROS” θα εξετάσει κινδύνους που σχετίζονται με την αεροπορία και τη -νέου τύπου- τεχνολογία αεροσκαφών. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί ο αντίκτυπος που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στα αεροδρόμια καθώς και οι κίνδυνοι που συνδέονται με νέα αεροπορικά καύσιμα και πηγές ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικά συστήματα κινητήρα και υδρογονοκίνητα αεροσκάφη) συμπεριλαμβανομένων και των συμβάντων κυβερνοασφάλειας. Αυτή η ερευνητική δραστηριότητα θα αναπτύσσεται παράλληλα με προτάσεις καθοριστικών λύσεων ως προς την κατεύθυνση της συνολικής ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, περιλαμβάνοντας επιβάτες, αεροσκάφη και υποδομές Αεροδρομίων.

O ΔΑΑ, ως φορέας διαχείρισης- εκμετάλλευσης αεροδρομίου θα συμμετέχει σε όλες τις δράσεις του έργου και παράλληλα θα διαθέσει την υποδομή του προκειμένου να επιδειχθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου.   

Περισσότερες πληροφορίες @ https://www.albatros-horizon.eu/

Το EU-CIP, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022, είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο στο πλαίσιο του Horizon Europe (GA ID: 101073878) το οποίο συγκεντρώνει 20 εταίρους υπό τον συντονισμό της Engineering Spa για τη δημιουργία ενός νέου πανευρωπαϊκού δικτύου γνώσης για την ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Υποδομων.

Το EU-CIP θα δώσει έτσι τη δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διαμορφώσουν και να συγγράψουν πολιτικές που βασίζονται σε δεδομένα, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητα καινοτομίας των διαχειριστών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, των αρχών και των καινοτόμων οργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ). Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εταίροι του EU-CIP έχουν ήδη δημιουργήσει το European Cluster for Securing Critical Infrastructures (ECSCI), το οποίο συγκεντρώνει 31 έργα που συνεργάζονται στην ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Υποδομών (CI Resilience).

Το EU-CIP θα αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των εταίρων του ECSCI για να δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο γνώσης με προηγμένες δυνατότητες υποστήριξης ανάλυσης και καινοτομίας.

Ο ΔΑΑ θα συμβάλει στις δραστηριότητες του έργου ως φορέας και αρχή αεροπορικών μεταφορών. Υπό αυτή την ιδιότητα, θα υποστηρίξει τη συλλογή δεδομένων πληροφοριών, την ανάλυση πληροφοριών και θα συντονίσει τις δραστηριότητες του οικοσυστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες @ https://www.eucip.eu/

Ο AIA εντάχθηκε σε μια κοινοπραξία 18 οργανισμών από 7 διαφορετικές χώρες σε ένα έργο με τίτλο FORFREIGHT - Ευέλικτη, πολυτροπική και ανθεκτική μεταφορά εμπορευμάτων.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βελτιστοποιήσει τη χρήση της πολυτροπικής μεταφοράς εμπορευμάτων και να μειώσει το μέσο κόστος των μεταφορών. Για την επίτευξη αυτού, το έργο στοχεύει να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις που θα ενισχύσουν τη διαχείριση των ροών σε αεροδρόμια, λιμάνια, εσωτερικούς τερματικούς σταθμούς και άλλους κόμβους logistics, με αποτέλεσμα να επιτευχθούν πιο αποδοτικές μεταφορές εμπορευμάτων.

Τα οφέλη που προβλέπονται περιλαμβάνουν:

  • Παρακολούθηση τοποθεσίας και κατάστασης φορτίου σε πραγματικό χρόνο (θερμοκρασία, υγρασία, κλπ.)
  • Ρεαλιστική και ακριβής πρόβλεψη χρόνου άφιξης σε όλα τα ενδιάμεσα σημεία
  • Μείωση των χρόνων παράδοσης μέσω του καλύτερου συντονισμού των συστημάτων ενδιάμεσων φορέων
  • Προτάσεις από το Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS) σχετικά με τους απαραίτητους πόρους (προσωπικό, εξοπλισμός, οχήματα, αποθηκευτικοί χώροι κλπ.) σε όλα τα ενδιάμεσα σημεία

Ο AIA θα προσφέρει την τεχνογνωσία και ένα λειτουργικό περιβάλλον αεροδρομίου για τη διεξαγωγή πραγματικών δοκιμών. Θα διευκολύνει την παροχή των απαιτούμενων προδιαγραφών από μέρους των Ελληνικών Εταιριών για την ανάπτυξη των εργαλείων και των μεθόδων του έργου και θα συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών σεναρίων επικύρωσης. Τέλος, ο AIA θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα των σεναρίων επικύρωσης και θα επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες @ Home - FOR FREIGHT (for-freight.eu)

 

Ο ΔΑΑ προσχώρησε σε μια κοινοπραξία 22 εταίρων για το έργο STARGATESusTainable AiRports, the Green heArτης Ευρώπης, το οποίο ξεκίνησε την 1η  Νοεμβρίου 2021 και θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών. Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη  της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στην απαλλαγή της αεροπορικής δραστηριότητας από άνθρακα όπως και στη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεών της. Παράλληλα, ο ΔΑΑ θα έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τη φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα του, ιδίως τις προσπάθειές του για μηδενισμό του αποτυπώματος άνθρακα από τις δραστηριότητές του όπως αποτυπώνεται στη πρωτοβουλία του Route 2025, αλλά και να προσελκύσει και άλλα μέλη της κοινότητας του Αεροδρομίου προς την κατεύθυνση αυτή για τη δημιουργία μιας κλιματικά βιώσιμης  κατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες @ https://www.greendealstargate.eu

Ο ΔΑΑ ως μέλος μιας κοινοπραξίας 40 εταίρων από 11 διαφορετικές χώρες, συμμετέχεισε ένα έργο με τον τίτλο PRECINCT - Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effect - με έμφαση στην προστασία περιοχής ή περιφέρειας από κυβερνοεπιθέσεις.

Το έργο PRECINCT στοχεύει στη διασύνδεση των Κρίσιμων Υποδομών (CI) σε μια γεωγραφική περιοχή με μια κοινή προσέγγιση διαχείρισης της φυσικής ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας, η οποία θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας προστατευόμενης περιοχής για τους πολίτες και τις υποδομές, ένα «PRECINCT» που μπορεί να αναπαραχθεί αποτελεσματικά για μια ασφαλέστερη Ευρώπη.

Ο ΔΑΑ θα δοκιμάσει και θα αξιολογήσει την πλατφόρμα PRECINCT όσον αφορά την αύξηση της ανθεκτικότητας των διασυνδεδεμένων CI. Τα σενάρια δοκιμών περιλαμβάνουν το μετρό και την Αττική οδό πoυ συνδέει τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας (σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ Αερολιμένα Αθηνών και Αττικής Οδού, καθώς και κατά μήκος του προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες @ https://www.precinct.info/en. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο έργο BRIDGES H2020 από την επίσημη έναρξη του, τον Οκτώβριο του 2020.

Το BRIDGES (a hyBRID (physical-diGital) multi-user Extended reality platform as a stimulus for industry uptake of interactive technologieS), μία υβριδική (physical-diGital) πολλαπλών χρηστών Πλατφόρμα εκτεταμένης πραγματικότητας ως κίνητρο για την υιοθέτηση διαδραστικών τεχνολογιών από την βιομηχανία. Το έργο προτείνει να φέρει στην αγορά μια ολιστική λύση για ομαδική αλληλεπίδραση (από απόσταση και από κοινού) σε περιβάλλοντα εκτεταμένης πραγματικότητας (XR) που συνδυάζουν τον φυσικό και τον εικονικό χώρο.

Το έργο θα πραγματοποιήσει εκτεταμένες και ολοκληρωμένες μελέτες για την επικύρωση της προτεινόμενης λύσης σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας, εστιάζοντας και πιλοτικά στους τομείς της βιομηχανικής κατάρτισης και της άτυπης μάθησης/εκπαίδευσης. Το έργο θα επικυρώσει το αποτέλεσμά του σε δοκιμές με πραγματικές ρυθμίσεις σε δυο μεγάλα διεθνή αεροδρόμια στη Γερμανία (Βερολίνο) και την Ελλάδα (ΔΑΑ) για την εκπαίδευση των πυροσβεστών. Ο ΔΑΑ θα δοκιμάσει και θα επιδείξει την αποτελεσματικότητα της ιδέας του πιλοτικού για τις Υπηρεσίες Διάσωσης & Πυρόσβεσης (RFFS).

Περισσότερεςπληροφορίες@ BRIDGES H2020 european project | Bridges Horizon EU (bridges-horizon.eu)

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο έργο FORESIGHT από την επίσημη έναρξή του τον Οκτώβριο του 2019. Το έργο FORESIGHT στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κεντρικής λύσης, για να ενισχύσει την ετοιμότητα των επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας σε όλα τα επίπεδα και να προωθήσει τις δεξιότητές τους για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αντίδραση και μετριασμό εξελιγμένων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός οικοσυστήματος δικτυωμένων ρεαλιστικών πλατφορμών εκπαίδευσης και προσομοίωσης που φέρνουν σε συνεργασία μοναδικές πτυχές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από τους τομείς της αεροπλοΐας, του έξυπνου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και της ναυτιλίας.

Ο ΔΑΑ ως βασικός εταίρος θα συμβάλει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των σεναρίων επικύρωσης που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών και θα αξιολογήσει τα εργαλεία και τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν σε όλο το έργο FORESIGHT.

Περισσότερες πληροφορίες @ https://foresight-h2020.eu/

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο έργο 5G-TOURSEU από την επίσημη έναρξη του τον Ιούνιο του 2019. Το έργο θα αναπτύξει πλήρεις δοκιμές για να φέρει το 5G σε πραγματικούς χρήστες για δεκατρείς αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις χρήσης.

Το έργο θα παρέχει αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό κοντά στο εμπορικό στάδιο, για τουρίστες, πολίτες και ασθενείς σε τρεις διαφορετικούς τύπους πόλεων:

  • Rennes, η ασφαλής πόλη, όπου θα παρουσιαστούν περιπτώσεις χρήσης ηλεκτρονικής υγείας
  • Το Τορίνο, η τουριστική πόλη που επικεντρώνεται σε περιπτώσεις χρήσης μέσων ενημέρωσης και εκπομπής
  • Η Αθήνα, η αποδοτική ως προς την κινητικότητα πόλη που φέρνει το 5G στους χρήστες σε κίνηση καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφορές.

Ο ΔΑΑ πρωτοστατεί σε δύο περιπτώσεις χρήσης - περίπτωση χρήσης για την εκκένωση αεροδρομίου και ζωντανές ροές βίντεο από Κάμερες που είναι εγκατεστημένες στα οχήματα Follow-Me του ΔΑΑ και δίνουν ζωντανή εικόνα της πίστας στο κέντρο ελέγχου - και συμμετέχει στην περίπτωση χρήσης έξυπνης διαχείρισης στάθμευσης.

Περισσότερες πληροφορίες @ https://5gtours.eu/

Ο ΔΑΑ εντάχθηκε σε μια κοινοπραξία 18 οργανισμών από 10 διαφορετικές χώρες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο SATIE - Security of Air Transport Infrastructure of Europe. Το SATIE στοχεύει στη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας  και της φυσικής ασφάλειας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Το έργο υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την απόκριση και τον μετριασμό των απειλών στα αεροδρόμια, ενώ εγγυάται την προστασία κρίσιμων συστημάτων, ευαίσθητων δεδομένων και επιβατών.

Η προτεινόμενη λύση συνδυάζει μια διαλειτουργική εργαλειοθήκη που βελτιώνει τις κυβερνο-φυσικές συσχετίσεις των περιστατικών ασφάλειας, τις εγκληματολογικές έρευνες και τη δυναμική εκτίμηση επιπτώσεων και έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει νέες, περίπλοκες κυβερνοφυσικές απειλές που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα αεροδρόμια. Τέλος, το SATIE ανοίγει το δρόμο για μια νέα γενιά Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC) που θα συμπεριληφθεί σε μια ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας αεροδρομίων. Η δυνατότητα εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου σε ρεαλιστικά σενάρια και επικυρώθηκε μέσω τριών επιδείξεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα αεροδρόμια της Ευρώπης (Κροατία, Ιταλία και Ελλάδα).

Περισσότερες πληροφορίες @ http://satie-h2020.eu/

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό έργο ICARUS από τον Ιανουάριο του 2018. Το ICARUS στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου και μιας αρχιτεκτονικής που αξιοποιούν δεδομένα από διάφορες πηγές που είναι πρωταρχικά ή δευτερευόντως συνδεδεμένα με τον τομέα των αερομεταφορών. Η αξιοποίηση αυτή των δεδομένων έχει ως στόχο να βοηθήσει εταιρείες και οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις αερομεταφορές, ώστε να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων των πτήσεων, των αερολιμένων και των επιβατών και να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους.

  Εξελιγμένες Διαδικασίες Διαχείρισης Επιβατών
  και εξατομικευμένες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις
  εδάφους (ground facilities) θα υλοποιηθούν από τον ΔΑΑ.

  Περισσότερες πληροφορίες
 @ https://www.icarus2020.aero/

 

Ο ΔΑΑ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο CHARIOT (Horizon 2020) για την προώθηση της Εμπιστευτικότητας και της Ασφάλειας ενός Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018. Το CHARIOT θα συμβάλει στην προώθηση της τεχνολογίας αιχμής παρέχοντας μια μέθοδο σχεδιασμού και μια γνωσιακή υπολογιστική πλατφόρμα που θα υποστηρίζουν την ενιαία προσέγγιση στo Απόρρητο και την Ασφάλεια των συστημάτων IoT. Η μέθοδος και η πλατφόρμα αυτές τοποθετούν τις συσκευές και τον εξοπλισμό στον πυρήνα της εμπιστοσύνης και συμβάλλουν με τη σειρά τους στην υψηλή ασφάλεια και την ακεραιότητα των συστημάτων IoT.

Ο ρόλος του ΔΑΑ είναι ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του Ζωντανου Εργαστηρίου 3 (LL3). Το LL3 στοχεύει στην αντιμετώπιση της ασφάλειας των υποδομών του Αερολιμένα Αθηνών, ενισχύοντας την προστασία των εγκαταστάσεών του από φυσικές ή ηλεκτρονικές απειλές. Για να επιτευχθεί αυτό, το CHARIOT θα ενισχύσει τις δυνατότητες των αερολιμένων για έγκαιρη ανίχνευση / πρόβλεψη επικίνδυνων καταστάσεων, παράλληλα με τη μείωση των εσφαλμένων συναγερμών που διαταράσσουν τις αερολιμενικές λειτουργίες.

Περισσότερες πληροφορίες @ www.chariotproject.eu

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό έργο Transforming Transport (ΤΤ) από τον Ιανουάριο του 2017 που αυτό επίσημα ξεκίνησε. Το έργο Transforming Transport θα παρουσιάσει με τρόπο ρεαλιστικό, μετρήσιμο και με δυνατότητα να αναπαραχθεί, τις μεταβολές που θα επιφέρει η ανάλυση μεγάλων σειρών Δεδομένων (Big Data) στην αγορά των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο ΔΑΑ έχει αναλάβει βασικό ρόλο στο πιλοτικό υποέργο «Αποδοτικές Αεροπορικές Μεταφορές», το οποίο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της Διαχείρισης Λειτουργιών. Η χρήση των τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλων σειρών δεδομένων (Big Data) θα επιτρέψει την αναγνώριση προτύπων συμπεριφοράς των επιβατών, την πρόβλεψη του χρόνου άφιξής τους στο αεροδρόμιο και τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουν μέσα από τον τερματικό σταθμό, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των απαιτούμενων αεροδρομικών πόρων και υποδομών σε κάθε χρονική περίοδο στις κρίσιμες περιοχές και μειώνοντας τις λειτουργικές δαπάνες.

Περισσότερες πληροφορίες @    http://www.transformingtransport.eu/