ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Ο ΔΑΑ προσεγγίζει ολιστικά την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας, στοχεύοντας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας και της ανάπτυξής του. Αυτή η προσέγγιση αντανακλάται στην Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας η οποία αναπτύσσεται βασισμένη σε μια σύγχρονη δομή διακυβέρνησης τριών επιπέδων.

Ο σχεδιασμός και η συνεχής επικαιροποίησητης Στρατηγικής της Εταιρικής Υπευθυνότητας γίνονται στη βάση του συνεχούς επαναπροσδιορισμού και της ιεράρχησης των ουσιωδών ζητημάτων, εκείνων δηλαδή που έχουν σημαντικό αντίκτυπο για την εταιρεία και τους συμμετόχους της. Η Στρατηγική αυτή υλοποιείται με τον ορισμό στόχων στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης, την παρακολούθηση της απόδοσης και τον τακτικό απολογισμό σε σχέση με τους παρακάτω άξονες:

Επιχειρησιακή
Υπευθυνότητα:
  Ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου, καθιέρωση κουλτούρας αεροδρομιακής κοινότητας, δράση με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον σε σχέση με την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών.
 
Κοινωνική
Υπευθυνότητα: 
  
 
Εστίαση στις γειτονικές σχέσεις με τιςτοπικές κοινότητες, προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την ευμάρεια της περιοχής, ανάπτυξη πολιτιστικών ενεργειών και υποστήριξη σε πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα για την ευρύτερη κοινωνία.
 
Περιβαλλοντική  
Υπευθυνότητα:
  Πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις για την ελαχιστοποίηση ή την πρόληψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τη λειτουργία και ανάπτυξη του αεροδρομίου, επικοινωνία και δράσεις αφύπνισης για περιβαλλοντικά ζητήματα.
 
Υπευθυνότητα
Εργοδότη:
  Ανάπτυξη, ανταμοιβή και δέσμευση προς το ανθρώπινο κεφάλαιο διατηρώντας παράλληλα ένα ασφαλές, παραγωγικό και δίκαιο περιβάλλον εργασίας.
 


Από το 2003 και σε σταθερή ετήσια βάση, παρακολουθούμε και επικοινωνούμε με διαφάνεια τις δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης και την απόδοσή μας.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας συνάδει με τις διεθνείς οδηγίες κατάρτισης απολογισμών και ανταποκρίνεται στη σχετική δέσμευση που έχουμε αναλάβει έναντι του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών.

Με σκοπό την ενσωμάτωση της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε όλη την εταιρεία, υλοποιώντας διεθνείς πρακτικές, εφαρμόζουμε Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας, ωθώντας τους εργαζόμενους μας να διάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με συγκεκριμένες και σαφείς αρχές. Με την τήρηση του Κώδικα, προφυλάσσουμε την καλή φήμη της εταιρείας και την εμπιστοσύνη των συμμετόχων μας.

contact CR Governance & Perspectives
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εταιρική Ποιότητα
Πάκης Παπαδημητρίου
Tηλ: (+30) 210 3537145
Fax: (+30) 210 3537847
Email: papademetrioup@aia.gr, csr@aia.gr