ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Όλες οι λειτουργίες και δραστηριότητες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών χαρακτηρίζονται από προσήλωση στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο τη δημιουργία αειφόρου αξίας. Παράλληλα με την επιτυχημένη υλοποίηση της επιχειρηματικής της στρατηγικής, η εταιρεία ακολουθεί μια συνεπή εταιρική πολιτική που σέβεται απόλυτα τις δεσμεύσεις της απέναντι στους επιβάτες, πελάτες, συνεργάτες, εργαζομένους και μετόχους της, στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, καθώς και σε όλους όσοι σχετίζονται με τη λειτουργία της.

Οι βασικοί άξονες της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αντανακλούν τους πολλαπλούς ρόλους της εταιρείας ως διαχειρίστριας του αεροδρομίου, εργοδότριας, υπεύθυνου εταιρικού πολίτη αλλά και φορέα προστασίας του περιβάλλοντος.  Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ο ΔΑΑ ακολουθεί ηθικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα πέραν των συμβατικών υποχρεώσεών του, ενσωματώνει τις προσδοκίες των άμεσα ενδιαφερόμενων στην αναπτυξιακή  στρατηγική του και δημοσιοποιεί τις σχετικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους.

Παράλληλα, ο ΔΑΑ καταγράφει την απόδοση της πολιτικής της Εταιρικής Υπευθυνότητας, μέσω ειδικών Δεικτών Σταθερότητας και ενός συστήματος αναφοράς, σύμφωνου με τις κυρίαρχες πρακτικές και τα πρότυπα που ακολουθούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Ο Κώδικας Εταιρικής Δεοντολογίας του ΔΑΑ αποτελεί εργαλείο διακυβέρνησης που συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και αντανακλά τις εταιρικές αξίες. Ο Κώδικας αποτελεί εργαλείο διοίκησης που προωθεί την ακεραιότητα, τον επαγγελματισμό και την εταιρική υπευθυνότητα.

Επισκεφθείτε τους Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΔΑΑ